w

Państwo z kartonu: emerytka skazana za 5 groszy – wyrok uchylił Sąd Najwyższy

Emerytka i 5 groszy – sprawa ciągnęła się ponad 10 lat.

Łącznie 300 zł grzywny i kosztów sądowych miała zapłacić emerytka za wykroczenie skarbowe na sumę 5 groszy. Chodziło o niezarejestrowaną usługę kserograficzną – wartość transakcji objętej zarzutem wynosiła 30 groszy, natomiast wartość uszczuplonej przez kobietę należności publicznoprawnej wyniosła 5 groszy.

Sprawa ciągnęła się od 2009r.

26 czerwca 2009 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi skazał emerytkę na karę grzywny w wysokości 130 złotych oraz zasądził koszty sądowe w kwocie 170 złotych.

  • Kobieta w całości zaskarżyła wyrok, zarzucając mu obrazę art. 1 § 2 kodeksu karnego skarbowego, polegającą na uznaniu jej za winną popełnienia zarzucanego wykroczenia pomimo wyjątkowo znikomej społecznej szkodliwości zarzuconego jej czynu.

Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 28 października 2009 roku utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, uznając apelację za bezzasadną.

Sąd Najwyższy podzielił argumentację kobiety. SN uwzględniając kasację Prokuratora Generalnego uchylił zaskarżony wyrok, a także utrzymany nim w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i umorzył postępowanie z powodu przedawnienia karalności zarzucanego oskarżonej wykroczenia skarbowego

Prokurator Generalny wskazał, że sąd okręgowy zaniechał dokonania rzetelnej kontroli odwoławczej w zakresie podniesionego w apelacji zarzutu naruszenia art. 1 § 2 kodeksu karnego skarbowego i zaaprobował błędny pogląd sądu pierwszej instancji, iż przy ustalaniu stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonej nie bierze się pod uwagę wartości dokonanej transakcji i wysokości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Budżet 2021. Odrzucono m. in. 80 mln na psychiatrię dziecięcą

Budżet 2021. Odrzucono m. in. 80 mln na psychiatrię dziecięcą

“Prawicowy Facebook” Gazety Polskiej z opcja pobrania bazy danych

„Prawicowy Facebook” Gazety Polskiej z opcja pobrania bazy danych