w , ,

LOCKDOWN Z KARTONU: Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił karę sanepidu

Konstytucyjny.pl na swoim fanpage poinformował o sensacyjnej decyzji WSA w Opolu.

Sprawa dotyczy nałożenia karty administracyjnej przez Sanepid na zakład fryzjerski w związku z ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów.

Sąd oddalił karę sanepidu

 • RM nie wprowadziła stanu klęski żywiołowej, zatem dysponuje tylko zwykłymi środkami konstytucyjnymi i nie może ograniczać konstytucyjnych praw i wolności rozporządzeniami.
 • Ustawa nie wprowadzała ograniczeń praw i wolności ale delegowała te kwestie do uregulowania rozporządzeniem RM, a delegacja ta pozbawiona jest wytycznych, wymaganych przez art. 92 Konstytucji.
 • Działalność prawotwórcza RM doprowadziła do objęcia regulacjami rozporządzenia materii ustawowej i naruszenia szeregu podstawowych wolności i praw jednostki, w tym wolności działalności gospodarczej z art. 22 Konstytucji. Zgodnie z tym artykułem ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
 • Rozporządzenie zostało wydane bez upoważnienia ustawowego, nie wykonuje też ustawy, gdyż wprowadza do systemu prawnego treści nieznane ustawie.

Upoważnienia ustawowe pozwalają wyłącznie czasowo ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej, nie pozwalają one natomiast na przyjęcie zastosowanej w rozporządzeniach konstrukcji prawnej polegającej na ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez jej zakazanie.

 • W sytuacji, gdy nie doszło do wprowadzenia któregokolwiek z wymienionych w Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych, żaden organ państwowy nie powinien wkraczać w materię stanowiącą istotę wolności działalności gospodarczej.
 • Zakazy, nakazy i ograniczenia były merytorycznie uzasadnione, o tyle tryb ich wprowadzenia, doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw w zakresie wolności działalności gospodarczej.
 • Załatwienie sprawy wymierzenia kary administracyjnej po otrzymaniu notatki urzędowej Policji, która zawiadomiła o zachowaniu strony nie jest załatwieniem sprawy w stanie niecierpiącym zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego i nie usprawiedliwia pozbawienia strony prawa do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym.

Notatka służbowa Policji nie mogła stanowić wyłącznej podstawy faktycznej wydania rozstrzygnięcia administracyjnego

 • Organy nie rozważyły w ogóle warunków osobistych strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna (art. 189d pkt 7 k.p.a. oraz art. 8 § 1 k.p.a.)
 • Wobec braku podstaw do kontynuowania postępowania administracyjnego, podlega ono umorzeniu przez sąd w myśl w art. 145 § 3 p.p.s.a.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 października 2020 r. sprawy ze skargi H. L. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 23 czerwca 2020 r., nr (…) w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia przez przedsiębiorców działalności ustanowionego w stanie epidemii

Fragment orzeczenia rozprawy sygnatury: II SA/Op 219/20

>> CAŁOŚĆ WYROKU <<

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  (GETIn Holding, Anonimowy fotograf pracujący na zlecenie GETIN Holding)

  Pekao przejmuje Idea Bank. SKARB PAŃSTWA DO BOJU!

  Freedom House: Węgry już nie są demokratyczne, Polska podąża tą samą drogą

  Freedom House: Węgry już nie są demokratyczne, Polska podąża tą samą drogą