w ,

PIS ma poparcie opozycji: Politycy w czasie kryzysu dostaną podwyżki. Pierwsza Dama z pensją.

Fot: Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński/ Wikimedia commons.

W czwartek wieczorem na stronie Sejmu opublikowano projekt ustawy przygotowany przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Zmiana dotyczy wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne. Zmienią się również zasady finansowania partii – wyższe subwencje. Wygląda na to, że wszystkie partie doszły do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla posłów, ministrów i prezydenta. Padł nawet pomysł żeby wypłacać pensje Pierwszej Damie w kwocie 18 000 złotych miesięcznie. PIS wraca do swojego projektu, a opozycja go popiera.

– Wszystkie klub parlamentarne rekomendują przyjęcie tej ustawy, związanej ze zmianą wynagrodzenia, podwyższeniem tego wynagrodzenia, w związku z tym, że było to konsultowane, jest to ustalone między klubami, chciałbym przejść do głosowania – wypalił nagle przewodniczący komisji, poseł Kazimierz Smoliński z PiS.

Uzasadnienie nowelizacji: podjęcie próby urealnienia wynagrodzeń wypłacanych osobom pełniącym funkcje publiczne, które na skutek braku wzrostu wynagrodzeń przez ostatnie lata, a nawet ich obniżenia o 20 proc. (co miało miejsce w 2018 r. w stosunku do posłów, senatorów i grupy pracowników samorządowych pełniących funkcje publiczne), pozostały na niskim poziomie wynagradzania, nieadekwatnym do wzrostu przeciętnego czy minimalnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Oprócz tego chodzi o walkę z nierównością: stanowią także próbę zniwelowania w odpowiedniej proporcji różnicy, jaka powstała pomiędzy wynagrodzeniami tych osób (kluczowych dla władz ustawodawczej i wykonawczej), a przedstawicielami głównych organów władzy sądowniczej

Projekt przewiduje, że prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. Zaproponowano również, by pierwszej damie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne odpowiadające 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN.

Jakkolwiek osoba małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (…) nie jest osobą zajmującą kierownicze stanowisko państwowe, to jednak realizuje, jak dotąd nieodpłatnie, ważne zadania o charakterze reprezentacyjnym i wspomagającym Prezydenta RP, także kosztem własnej kariery zawodowej i czasu prywatnego. Zatem w pełni uzasadnione jest przyznanie Jej z tego tytułu odpowiedniego wynagrodzenia – czytamy w uzasadnieniu.

Obraz może zawierać: tekst „Wynagrodzenie polityków, miesięcznie, brutto Prezy dent Obecnie Premier Nowe 12 600 zł 26 000 zt 11 000 zł % 106% 22 000 zt 10 100 zł 18 000 zł 8 000 zt 100% 78% 17 000 zł ministrowie wiceministrowie marszałkowie Sejmu Senatu poseł/senator Pierwsza Dama Źródło: Sejm, projekt ustawy, Druk 551 14 600 zł 8 000 113% 22 000 zt 600 51% 58% 18 000 zt”

Projekt wiąże wysokość wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie nie jak dotychczas z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej, ale z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (w drugim kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13.

Poseł lub senator będzie mógł zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego, a więc prawie 12,6 tys. zł brutto plus diety. To wzrost w stosunku do obecnych zarobków parlamentarzystów o ponad 40 proc.

W projekcie wskazano, że Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej. Wicemarszałkom Sejmu i Senatu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN. Zaproponowano również, aby uposażenie posła i senatora odpowiadało wysokości 0,63-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN.

Prezesowi Rady Ministrów przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, wiceprezesowi Rady Ministrów – 1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, ministrowi – 0,9-krotności, a sekretarzowi stanu oraz podsekretarzowi – 0,85-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN.

Wojewodzie przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wysokości 0,75-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN, a wicewojewodzie 0,65-krotności.

Projekt przewiduje również, że wysokość subwencji dla partii politycznych będzie uwzględniała zmiany „wynikające m.in. z kwestii zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników oraz wykonawców świadczących usługi”.

Reasumując:

  • prezydent: 25 981 zł brutto
  • pierwsza dama: 18 000 brutto
  • marszałkowie Sejmu i Senatu: 21 984 zł brutto
  • wicemarszałkowie Sejmu i Senatu: 17 987 zł brutto
  • premier: 21 984 zł brutto
  • ministrowie: 17 987 zł brutto
  • wiceministrowie: 16 988 zł brutto
  • wojewodowie: 14 989 zł brutto
  • wicewojewodowie: 12 990 zł brutto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dollar Crown

Jak dolar stał się królem po II Wojnie Światowej – Bretton Woods

aramco

Zysk Saudi Aramco mniejszy o 73%, a spółka jest winna 75 miliardów!