logika
w , , ,

William Stanley Jevons – Biografia

William Stanley Jevons
William Stanley Jevons w wieku 42 lat // Wikipedia

Filozof, Ekonomista, Logik – kim był William Stanley Jevons?

Biografia

William Stanley Jevons urodził w w Liverpool’u 1 września 1835 roku. Jego ojciec Thomas Jevons (1791-1855) był kupcem żelaza, a matka Mary Anne Roscoe (1795-1845) wychowała się w środowisku intelektualnym i artystycznym. Kryzys podczas boomu kolejowego w 1847 roku spowodował upadek rodzinnej firmy. Mając 15 lat William uczęszczał do University College School, a rok później do University College. Pogłębiał swoją wiedzę w zakresie chemii pod kierunkiem Grahama i Williamsona, dwóch pionierów rozwoju teorii atomowej i teorii ruchu molekularnego. Kolejną ważną osobistością University College był Augustus De Morgan (1806-1871) prowadził wykłady matematyki i logiki. Jevons jednak opuścił uczelnię bez dyplomu.

Wielka podróż

Sydney University 1854
Sydney University 1854

W 1854 roku William wyjechał do Sydney, aby zostać assesorem australijskiej mennicy. Poświęcił masę czasu na prywatne studia, gdzie jego prace obejmowały wiele dziecin takich jak: meteorologia, ochronę, geologię, polityka kolejowa, proch strzelniczy, błyskawice – burze, tworzenie się chmur itp.
Jevons opuścił Australię w roku 1859, a następnie wrócił do University College, aby zakończyć swoją edukację. Wczesne lata 60′ wieku XIX są najważniejsze dla intelektualnego rozwoju Williama, ponieważ w swoim pamiętniku podkreśla, że otrzymał istotne spostrzeżenia zarówno z dziedziny ekonomii jak i logiki prawdziwe zrozumienie wartości

Nadszedł rok 1862, rok w którym William Stanley Jevons uzyskuje tytuł magistra, a oprócz tego złoty medal w “trzeciej gałęzi”, który obejmował logikę, filozofię moralną, filozofię polityczną, historię filozofii i ekonomię polityczną.
W następnym roku zostaje wykładowcą w Owens College w Manchesterze – a w 1865 r. wykłada Ekonomię Polityczną i Logikę.
William bierze ślub z Harriet A. Taylor w 1867 r. mają trójkę dzieci.
10 lat później Jevons wyprowadza się wraz z rodziną do Londynu, aby objąć katedrę University College.
Niestety życie jego dosyć szybko umknęło kiedy to utonął w 1882 r. w pobliżu Hastings.

Tezy, Twierdzenia Williama Stanleya Jevons’a

Jevons twierdzi, że oba prawa są prawdziwe, w naturze samych myśli jak i rzeczy. Biorąc pod uwagę, że nauka jest w umyśle, a nie w rzeczach. Ludzkie myśli wydają się być bardzo subiektywne i zweryfikowane jedynie podczas obserwacji świata zewnętrznego. Argumentuje to wszystko tym, iż nie jest możliwe udowodnienie podstawowych praw logiki, ponieważ są już one z góry założone przez złożenie pojęcia dowodu. Innymi słowy, prawa myśli muszą być zakładane przez naukę jako uprzednie warunki wszelkiej myśli i wszelkiej wiedzy. Nasze myśli nie mogą być używane jako kryterium prawdy, ponieważ wszyscy wiemy, że błędy są możliwe i wszechobecne. Stąd musimy zakładać obiektywne PRAWA MYŚLI, aby rozróżnić prawidłowe, a błędne rozumowanie. Jevons uważa PRAWA MYŚLI za obiektywne prawa.

Podstawowe siły umysłowe do zdobywania wiedzy to zdolność do dyskryminacji, wykrywania tożsamości i zachowania. Podstawowe prawa myśli są potrójne:
Prawo Tożsamości, Prawo Sprzeczności i Prawo Dwoistości.

Prawo Tożsamości

Cokolwiek jest, jest (Whatever is, is) – dana rzecz jest zawsze identyczna, z tym jaka po prostu jest.

Prawo Sprzeczności

klasyczne prawo Rzecz nie może być i być (A thing can’t both be and not be)

Prawo Dwoistości

Rzecz MUSI – być albo nie być (A thing must either be or not be) – prawo wykluczonego środka.

Jevons sugeruje, że te trzy prawa to tylko różne aspekty jednego i tego samego prawa, ale uważa za niemożliwe wyrażenie tego samego prawa w mniej niż trzech wierszach. Symboliczne przedstawienie tych praw jest następujące:

A = A Prawo Tożsamości
Aa = 0 Prawo Sprzeczności
A = AB ·|· Ab Prawo Dwoistości

Brak jasnej definicji “tożsamości” jest poruszający, zwłaszcza kiedy Jevons twierdzi, że są różne rodzaje i stopnie identyczności. Zatem głównym problemem zostaje wskazanie wystarczającego podobieństwa lub identyczności.
Najprostszą formą wnioskowania jest wykorzystanie wzorca, zamiennika, przykładu lub próbki. Jeśli próbka “dokładnie reprezentuje teksturę, wygląd i ogólną naturę” pewnego towaru, to co jest prawdziwe dla próbki, będzie prawdziwe również dla towaru jako całości.
To podejście unika definiowania podobieństwa, ponieważ zakłada, że próbka jest “dokładną reprezentacją” danego towaru, podczas gdy nie jest jasne, w jakich warunkach miałoby to miejsce. Wszystkie procesy wnioskowania opierają się na zasadzie substytucji. Cała wiedza pochodzi z doświadczenia zmysłowego, co oznacza, że cała wiedza jest indukcyjna. Dedukcja jest odwrotnym procesem indukcji i oba te procesy opierają się na naturze tożsamości.

Logika Williama Stanleya Jevons’a

willam stanley
Willam Stanley Jevons

Jak wielu logików XIX wieku Jevons stara się ustanowić wyraźne powiązanie matematyki z logiką. Chciałby przedstawić logikę jako wzory matematyczne, które by opierały na “prawach ludzkich myśli”. W tym celu wykorzystuje symbole matematyczne przy tworzeniu logicznego formalizmu.
Siła jest w prostocie, stąd używa głównie liter A,B,C itd. a ich przeciwieństwa małą literą. Identyczność jest określana znakiem równości. Wyrażenie “A ~ B” oznacza, że A i B nie są ze sobą identyczne; “A § B” oznacza, że istnieje jakakolwiek relacja między A i B, która obejmuje relacje równości lub nierówności, ale nie ogranicza się do nich.
Terminy abstrakcyjne posiadają tylko jeden rodzaj znaczenia. Terminy merytoryczne, takie jak “złoto”, oznaczają substancje. Nic nie jest oznaczone symbolem “0”, który w logice oznacza “nieistniejące, niemożliwe, samoistne, niewyobrażalne”. Jevons wymienia kilka “specjalnych praw”, które rządzą kombinacją terminów. Prawo prostoty” oznacza, że termin połączony z samym sobą nie ma żadnego wpływu, stąd A = AA = AAA = itd. Prawo komutacji wskazuje, że kolejność kombinacji nie ma znaczenia, stąd AB = BA, ABC = ACB = BCA = itd.

Proste propozycje A = B wyrażają najbardziej elementarny osąd dotyczący tożsamości. Użycie symbolu matematycznego “=” oznacza, że rozróżnienie między podmiotem a wskaźnikiem zastępczym zanika, co umożliwia określenie ilościowe wskaźnika zastępczego

Kilku logików opowiedziało się za tym, co Jevons nazywa “nieokreślonym przymiotnikiem” “niektóre”, reprezentowanym symbolicznie przez “V”. Jevons odrzuca używanie nieokreślonych symboli i sugeruje, że A = VB (Wszystkie A są niektórymi B) powinno być zapisane jako A = AB. Propozycje tego rodzaju wyrażają tożsamość pomiędzy częścią B, a całością A.

Bezpośrednie wnioskowanie polega na zastosowaniu “zastępowania podobieństw” do pewnych przesłanek w celu wyciągnięcia logicznych wniosków. Jevons wymienia kilka form wnioskowania:

natychmiastowe wnioskowanie
(A=B oznacza AC=BC);
w związku z dwoma prostymi tożsamościami
(B=A i B=C oznaczają A=C);
z prostą i częściową tożsamością
(A = B i B = BC oznacza A = AC);
częściowej z dwóch częściowych tożsamości
(A = AB i B = BC oznaczają A = ABC);
prostey z dwóch częściowych tożsamości
(A = AB i B = AB oznacza A = B);
ograniczonej z dwóch częściowych tożsamości
(B = AB i B = CB oznacza AB = CB);
oraz różne formy wnioskowania dedukcyjnego.

Jevons wskazuje, że tradycyjne formy syllogistyczne, takie jak Barbara, Celarent, Darii itp. mogą być łatwo reprezentowane w jego systemie logicznym. Wygodne jest również reprezentowanie bardziej skomplikowanych przypadków, takich jak wnioski pochodzące z więcej niż dwóch przesłanek.

Ekonomiczna Filozofia

Matematyczna dedukcja. Ceny rynkowe wywodzą się bezpośrednio z szeregu podstawowych sił napędowych, takich jak “mechanika użyteczności i interesu własnego”.

Rynki są przedstawione w sposób najbardziej abstrakcyjnym i podmioty gospodarcze są całkowicie racjonalne, doskonale przewidujący i w posiadaniu doskonałego informacji.
Doskonale racjonalna istota ludzka przewidziałaby przyszłe przeczucia i uwzględniłaby w swoich zamiarach zaliczając potencjalny zysk, dzięki dalekowzroczności.

Zdolność dalekowzroczności jest uzależniona od stopnia zaawansowania cywilizacji: klasa lub rasa o najbardziej dalekowzrocznym sposobie myślenia będzie działać bardziej przyszłościowo. Silne poczucie “przyszłości” jest główną bodźcem dla biznesu i oszczędzania. Co więcej nawet jakość “gustów” wzrasta wraz z każdym postępem cywilizacyjnym.

Praca Jevonsa nie była ukierunkowana na wyjaśnienie zachowań poszczególnych osób jako takich, chyba że osoby te były reprezentatywne dla wszystkich uczestników rynku o pewnym jednolitym charakterze.
Nauki ekonomiczne zajmują się najniższymi motywami, a teoria zawiera „jednostki reprezentatywne”, które zachowują się w sposób wymagany przez teorię.
Nie wszyscy uczestnicy rynku muszą zachowywać się w dokładnie ten sam sposób w jaki została opisana “reprezentatywna jednostka”, która jest rzekomo odpowiednim modelem dla teorii.

Na przykład nie jest jasne, czy wzrost realnej stawki wynagrodzenia, proporcjonalny do wzrostu wydajności pracy, skutkuje wydłużeniem czy skróceniem czasu pracy. Potrzebnych jest więcej informacji na temat „charakteru” rozpatrywanej osoby: podczas gdy od doświadczonych specjalistów można oczekiwać, że będą pracować ciężej, zwykli pracownicy mogą preferować bezczynność od pracy i wolą większą „łatwość” w przypadku rosnących realnych dochodów.

Mówi się, że irlandzcy robotnicy są odpowiedzialni za wyższe wskaźniki śmiertelności w kilku okręgach, ponieważ Jevons uważał Irlandczyków za nację, która łatwiej stałaby się pijana. Właściwym miejscem dla kobiet jest dom: kobiety z dziećmi młodszymi niż trzy lata nie powinny mieć prawa do pracy, ponieważ nie tylko spowodowałoby to zaniedbanie dzieci, ale zachęciłoby mężczyzn do wybrania pracy zamiast bezczynności. We wszystkich tych przypadkach, charaktery robotników, Irlandczyków czy kobiet są uważane za rzecz oczywistą i nie wymagają dalszych wyjaśnień.

Polityka Gospodarcza i Społeczna William Stanley Jevons

Rosnąca wiara Williama w słuszność teorii ewolucji Spencera była połączona z malejącą wiarą w słuszność leseferyzmu jako przewodnika polityki gospodarczej.
Unitarianie zmagali się z „sprzecznością” pomiędzy potrzebą indywidualnego samodoskonalenia z jednej strony, a aktywnym interwencjonizmem z drugiej.
SPRZECZNOŚĆ można również przedstawić jako napięcie istniejące między wiarą w zasady naukowe z jednej strony – w prawa ekonomii – a uznaniem, że samodoskonalenie moralne i intelektualne jest niemożliwe, dopóki wciąż istnieją pierwsze potrzeby życia. poza zasięgiem. Unitarianie doszli do wniosku, że biednym trzeba narzucić racjonalny tryb życia, zanim będą mogli skorzystać z edukacji.

Jevons próbował rozwiązać ten paradoks, ograniczając analizę naukową do tego, co można wytłumaczyć w kategoriach gromadzenia bogactwa, i sugerując, że gdy przeszkadzają „wyższe” motywy, potrzebny jest „wyższy” rachunek przyjemności i bólu.
Interwencjonizm można zatem uzasadnić wskazaniem tych „wyższych” motywów.
Podstawą naukową ekonomii Jevonsa jest utylitaryzm oraz mechanika użyteczności i interesu własnego; podobnie jak wielu unitarian twierdzi – to przekonanie naukowe łączy się z naciskiem na aktywny interwencjonizm ukierunkowany na większe możliwości samodoskonalenia; a teoria ewolucji pokazuje nie tylko, że powinien nastąpić rozwój w kierunku „dobrych” i „szczęśliwych”, ale także, że będzie taki rozwój (przynajmniej w interpretacji Jevonsa).

Materialna natura nie zawiera dobra – można ją dostrzec tylko w ludzkim umyśle.

Natura jest przedstawiana jako maszyna mechaniczna i powinna być badana przez nauki przyrodnicze. Abstrakcyjna teoria ekonomiczna jest mechaniczną analogią tych nauk przyrodniczych: ogranicza się ona do badania świata społecznego jako maszyny mechanicznej i nie uwzględnia żadnych względów etycznych ani religijnych.

Jevons odrzuca twierdzenia niektórych “sentymentalnych pisarzy”, którzy uważają ekonomię za “ponurą naukę”, ponieważ jej zakres ogranicza się do bogactwa. Autorzy ci przedstawiają ekonomię jako mechaniczny i nędzny zbiór teorii, podczas gdy twierdzą, że nauka moralna powinna zajmować się sympatiami, uczuciami i obowiązkami.

William Stanley Jevons posługuje się analogią z nauk przyrodniczych, aby obalić tę opinię: podział pracy oznacza, że ​​niektórzy ludzie badają mechaniczne aspekty żelaza, podczas gdy inni badacze poświęcają swój czas na badanie jego elektrycznych lub magnetycznych aspektów. Lekarz może dojść do wniosku, że zdrowie konkretnej osoby będzie poprawione, jeśli wyjdzie na morze, ale osoba ta może zdecydować inaczej, biorąc pod uwagę inne względy. Taka jest pozycja ekonomii: dobroczynność z powodów humanitarnych jest nadal możliwa, ale abstrakcyjna teoria ekonomii pokazuje, że może to zagrozić przyszłej akumulacji bogactwa.

Napotykamy mieszaninę oświeconej wiary w edukację i uprzedzeń wobec pewnych części populacji, co z pewnością nie jest niczym niezwykłym w XIX wieku. Niemniej Jevons wierzy, że polityka poprawy warunków i postaw klasy robotniczej jest możliwa, pożądana i wymagana.

Materiały dzięki którym udało się sporządzić znajdują się w encyklopedii filozofii uniwersytetu Stanford


Cebula

Kornerowanie Ceny Cebuli – Teraz Nielegalne

Zarabiać Na Pogodzie